Mieszkowice: +48 91 414 52 27
Widuchowa: +48 91 416 71 99
A A A

Informacje

Prawa pacjenta

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16 maja 2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Wszelkie uwagi dotyczące pracy Przychodni prosimy zgłaszać KierownikowiWłodzimierzowi Ponto: tel. +48 914145227

Podajemy kontakt do Biura Rzecznika Praw Pacjenta

  • ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa tel. 800-190-590

Zgodnie z art.29 ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (DZ.U.z 2020r. poz. 849,z pózn. zm.) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu poza wyjątkami wymienionymi w tymże artykule.

Informujemy, że NZOZ Przychodnia Rodzinna w świetle tych przepisów dokonuje systematycznej segregacji dokumentacji i przeznacza do zniszczenia. Jednocześnie informujemy, że może być ona wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej na podstawie pisemnego wniosku. Jest to usługa odpłatna wysokości zgodnej z aktualnymi przepisami.

Rejestracja do przychodni

Przychodnia Mieszkowice

+48 91 414 52 27

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 15
74-505 Mieszkowice

Przychodnia Widuchowa

+48 91 416 71 99

ul. Tatrzańska 13
70-120 Widuchowa

Przychodnia Krzywin

+48 91 416 75 28

ul. Widuchowska 2
70-121 Krzywin